NFO-DC-SUB
Active

NetFIELD OS Datacenter - SaaS开票模型

基于所使用的netFIELD OS Datacenter VM的开票模型
  • 根据所使用的 VM 定期开具发票

  • 通过云门户计算零件数量

  • 结合云门户发票开具发票

描述

产品名称

货号

简述

NFO-DC-SUB

1917.302

NetFIELD OS Datacenter - SaaS开票模型